Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

OleLukoje
6700 0816
Reposted fromMiziou Miziou viaclifford clifford
5133 10fd
Reposted fromfinkregh finkregh viaclifford clifford
OleLukoje

March 14 2015

OleLukoje
- Ilu surrealistów trzeba, by zmienić żarówkę ?
- Czterech: jeden trzyma żyrafę, drugi parska kalarepę, a szóste nie kradnij.
http://elpanda.blip.pl/
Reposted fromsawb sawb viaseverine severine

February 13 2015

6020 f693
2042 c83d
OleLukoje
6794 2995
Workout!

February 12 2015

OleLukoje
6766 c7e8 500
zielono
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaworst-case worst-case

February 10 2015

OleLukoje
1351 5e4b 500
Tzu-chi Yeh, Big Banyan Tree
Reposted fromcorvax corvax viaszmaragdowykot szmaragdowykot

February 03 2015

OleLukoje
6010 13f0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaidzi idzi
OleLukoje
OleLukoje

The Best Business Cards In The World Today

Reposted fromlockes lockes viareloveution reloveution

January 17 2015

OleLukoje
OleLukoje
One of the greatest tragedies in life is to lose your own sense of self and accept the version of you that is expected by everyone else.
— K.L. Toth (via sad-plath)
Reposted fromimaddgine imaddgine viakeep-going keep-going
OleLukoje

January 10 2015

OleLukoje
Każdy potrafi być nieszczęśliwym, bo nie wymaga to wysiłku ani odwagi. Szczęście w dużym stopniu zależy od nas samych. Jest walką, którą musimy toczyć, a nie uczuciem, na które mamy czekać. Szczęście należy do strefy wewnętrznej. Jeśli budujesz je w sobie, to żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą Ci go odebrać.
— hej, ludzie, idą Święta!
8868 4655 500
Reposted fromekelias ekelias viastonerr stonerr
OleLukoje
.
Reposted frommeem meem viastonerr stonerr
OleLukoje
8533 05ba 500
Déjà Moo
Reposted fromkillerklown killerklown viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl